Regulamin Sklepu internetowego www.dzieciecepokoje.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem www.dzieciecepokoje.pl oraz zasady innych usług realizowanych za pośrednictwem tej witryny.

Podobnie jak inne elementy serwisu, regulamin chroniony jest prawem autorskim.
Zabrania się kopiowania go w całości lub w częściach.

 • 1 Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.dzieciecepokoje.pl jest prowadzony przez ROOVEN INT ltd. ,  152 KEMP HOUSE CITY ROAD, EC1V-2NX LONDON. Company numer 08187295

Dane kontaktowe:

1) Adres pocztowy: ROOVEN INT ltd. 152 KEMP HOUSE CITY ROAD, EC1V-2NX LONDON

2) Adres poczty elektronicznej: kontakt@dzieciecepokoje.pl

3) Numer telefonu: +48 730 921 727 dostępnym w dni powszednie w godzinach 08:00 – 16:00

1.2. Definicje

1.2.1. „Sprzedający” oraz „Usługodawca” – ROOVEN INT ltd. z siedzibą 152 KEMP HOUSE CITY ROAD, EC1V-2NX LONDON

1.2.2. „Kupujący” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna.

1.2.3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.

1.2.4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.5. „Sklep internetowy” – witryna internetowa marki ROOVEN INT pod adresem www.dzieciecepokoje.pl

1.2.6. „Usługobiorca” – każdy użytkownik Sklepu internetowego (w tym Konsument i Przedsiębiorca)

1.2.7. „Adres e-mail” składa się z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: jankowalski@gmail.pl.

1.2.8. „Towar” – projekt wnętrza autorstwa Sprzedającego dostępny w Sklepie internetowym, w chwili składania zamówienia.

1.2.9. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego strony dzieciecepokoje.pl

1.2.10. ”Wysłanie zamówienia” – oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

1.2.11. „Zadatek” – określona suma pieniężna wpłacona przy zawarciu umowy w celu zapewnienia jej wykonania. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W sytuacji wykonania umowy zadatek zaliczany jest na poczet ceny wynikającej z umowy,

1.2.12. „Trwały nośnik” – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.2.13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisy powiązane. Obowiązuje od dnia 25.05.2018.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

1.4. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.

 • 2 Składanie zamówienia

2.1. Sprzedający prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż projektów wnętrz dostępnych na stronie internetowej www.dzieciecepokoje.pl. oraz świadczy na rzecz Kupujących dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak:

 • doradztwo,
 • obsługa transakcji.

2.2. Oferta Sprzedającego jest ważna na Terytorium Polski oraz poza jej granicami.

2.3. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

2.4. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Kupujący, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

2.5. W celu złożenia za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienia, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

 1. a) wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.dzieciecepokoje.pl
 2. b) dokonać wyboru Towaru aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym, poprzez skorzystanie z przycisku „koszyk” (złożyć zamówienie),
 3. c) wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dodatkowe dane Kupującego,
 4. d) dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 5. e) dokonać wyboru sposobu płatności,
 6. f) zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk „zamawiam i płacę„.

2.6. Kupujący dokonując zamówienia projektów określonych jako DOPASOWANY lub INDYWIDUALNY zobowiązuje się przesłać niezbędne do wykonania projektu dokumenty i informacje oraz wpłacić pełną sumę za projekt.

2.7. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.8. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.

2.9. Po złożeniu zamówienia, na konto e-mailowe Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówionego przez Kupującego Towaru.

2.10. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

2.11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.13. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

2.14. Zamówiony towar będący projektem wnętrza dostarczany w ramach zamówienia obejmuje komplet dokumentów niezbędnych do aranżacji wnętrza w wybranej opcji pakietowej.

 • 3 Realizacja zamówienia

3.1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.

3.2. Zamówiony Towar zostanie dostarczony pod adres email wskazany w formularzu zamówienia droga elektroniczną.

3.3. Sprzedający realizuje dostawę elektroniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajach Europy.

3.4. Pobranie elektronicznego pliku z projektem jest jednoznaczne z jego użyciem , dlatego nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny produkt.

3.5. Czas wysyłki podany jest w dniach roboczych na karcie produktu lub uzgadniany telefonicznie.

3.6. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 55 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 55 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Kupującego liczy się w następujący sposób:

 1. a) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 2. b) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.7. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm – Kupujący zostanie powiadomiony.

 • 4 Zapłata

4.1. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy projekcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

4.2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

4.3. Za zamówiony projekt Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

 1. a) przelewem elektronicznym
 2. b) przelewem (płatne z góry)

4.4. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności o których mowa w ust. 4.3 pkt. a)-c) w terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

4.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego.

4.6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży –faktura.

4.6.1. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

4.6.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

4.6.3. Sprzedający wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

4.6.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury.

4.6.5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

4.7. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 5 Regulaminu, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego na Trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Kupującemu na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 • 5 Gwarancja, rękojmia

5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Dzieciecepokoje.pl ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

5.2. Reklamacje na piśmie Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 1. a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@dzieciecepokoje.pl
 2. b) listownie na adres: Rooven INT ltd. 152 Kemp House City Road, EC1V-2XN London

5.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący w szczególności winien wskazać:

 1. a) Imię i nazwisko,
 2. b) Adres do korespondencji,
 3. c) Adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 4. d) datę nabycia towaru,
 5. e) rodzaj reklamowanego towaru,
 6. f) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady,
 7. g) żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5.4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru.

5.5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 5 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

5.6. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5.7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5.8. Gwarancja/rękojmia nie obejmuje zmian dokonanych samodzielnie przez Kupującego bez wyraźnej zgody Sprzedającego.

5.9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

5.10. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

5.11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

5.12. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

 • 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

6.1. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
 2. b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym
 3. c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

6.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpaprywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 • 7 Odstąpienie od umowy

7.2 Projekty wnętrz dostępne do zakupu na stronie www.dzieciecepokoje.pl wysyłane są do klienta drogą elektroniczną i mają charakter treści cyfrowych. Pobranie pliku z projektem wnętrza ,ze strony wskazanej przez Sprzedającego jest jednoznaczne z jego dostarczeniem i rozpoczęciem świadczenia umowy.

7.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

 1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 5. e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.8. Sprzedający może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego projektu wnętrza, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Kupującego nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot projektu.

7.9. Kupujący dokonując zwrotu Towaru traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.

 • 8 Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Administratorem Danych Osobowych (dalej w skrócie: ADO) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.

8.2. Dane osobowe podane przez Konsumenta podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez ADO w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Pozostałe przypadki przetwarzania danych osobowych Kupującego wynikają z jego świadomej zgody, której może udzielić przed złożeniem zamówienia, regulowane są przez politykę prywatności ADO.

8.3. ADO zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Kupującego, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail kontakt@dzieciecepokoje.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

8.4. Konsument ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADO , od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, Konsument może żądać od ADO przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi.

8.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 • 9 Prawa autorskie

11.1. Produkty marki Rooven INT i dostępne na stronie www.dzieciecepokoje.pl objęte są prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego produktu do celów handlowych, reklamy oraz wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i zgody podmiotu reprezentującego.

11.2. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

 • 10 Kontakt / uwagi

12.1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 1. a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@dzieciecepokoje.pl
 2. b) faksem na nr tel. +48 730 921 727
 3. c) telefonicznie do Sklepu Internetowego pod nr +48 730 921 727 dostępnym w dni powszednie w godzinach 08:00 – 16:00

12.2. Konsultant w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego wymagające takiej odpowiedzi.

 • 11 Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

11.2. Rooven INT ltd. honoruje wszelkie prawa Kupujących przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Kupujących wynikających z przepisów prawa.

11.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo kraju Sprzedającego.